TYPOWE PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ
STALE  AUSTENITYCZNE
5R10
3R12
3R19
5R60
3R60
3R64
3R65
2R68
6R35
8R40
5R75
3R60 U.G.
3R68
Wymienniki ciep³a i inne urz¹dzenia dla przemys³u chemicznego, petrochemicznego, papierniczego i spo¿ywczego.
Gatunki z dodatkiem molibdenu maj¹ podwy¿szon¹ odpornosæ na korozjê (szczególnie w¿erow¹ i szczelinow¹) w srodowisku kwasów beztlenowych.
 
Gatunki z dodatkiem tytanu i niobu charakteryzuj¹ siê wysok¹ wytrzyma³osci¹ w wysokich temperaturach.
3R60 U.G. jest stosowany w srodowisku mocznika przy wysokich cisnieniach.
3R68 stosowany w wymiennikach ciep³a ma wy¿sza odpornosc na korozjê i wytrzyma³osæ ni¿ stale 316L i 317L.
 
STALE DUPLEX
3RE60
SAF2304
SAF2205
SAF2507
Du¿o wy¿sza wytrzyma³osæ oraz mniejsza rozszerzalnosæ cieplna w porównaniu do stali austenitycznych. Bardzo wysoka odpornoæ na korozjê w srodowisku zwi¹zków chloru i s³abych kwasów organicznych. SAF2507 ma doskona³¹ odpornosæ na korozjê w srodowisku wody morskiej. Stale DUPLEX stosowane s¹ w temp. do 250oC
STALE DO OBRÓBKI MECHANICZNEJ
SANMAC
304L
SANMAC
316L
10RE51
5RA50
Gatunki SANMAC s¹ gatunkami wyj¹tkowo ³atwo obrabialnymi dziêki optymalnemu skladowi chemicznemu oraz mikrostrukturze
 
STALE WYSOKOSTOPOWE I STOPY NIKLU
2RE10
2RE69

2RK65
254SMO
Sanicro 28
Sanicro 30
Sanicro 41
Sanicro 69
Alloy 400

Kwasy utleniaj¹ce np. kwas azotowy
Produkcja nawozów sztucznych, min. reaktory i stripery instalacji mocznikowych, znacznie skuteczniejszy od 3R60 U.G.
Kwas fosforowy i siarkowy, woda morska, rafinerie i przemys³ petrochemiczny
Du¿a wytrzyma³osæ i bardzo wysoka odpornosæ na korozjê w¿erow¹ w wodzie morskiej i sciekach
Wysoka odpornosæ na wszystkie rodzaje korozji. Stosowany szczególnie w srodowisku kwasu fosforowego
Generatory pary w przemysle nuklearnym
Rury do przegrzewaczy, wysoka odpornosæ na korozjê naprê¿eniow¹ w srodowiskach kwasnych
Generatory pary w przemysle nuklearnym
Stop uniwersalny - dobra odpornosæ na korozjê w srodowiskach alkaicznych, kwasnych i s³onych
STOPY TYTANU I CYRKONU
CpTi Grade 1
CpTi Grade 2
CpTi Grade 3
CpTi Grade 7
Zr-702

Tytan stosowany jest w wymiennikach ciep³a. Bardzo wysoka odpornosæ na korozjê w agresywnych srodowiskach zwi¹zków chloru oraz w kwasach organicznych. CpTi Grade 7 charakteryzuje siê wyj¹tkow¹ odpornosci¹ na korozjê w¿erow¹ i szczelinow¹

Zr-702 bardzo wysoka odpornosæ na korozjê w srodowisku kwasów organicznych. Ni¿sza rozszerzalnosæ cieplna ni¿ w przypadku stali Duplex. Stosowany szczególnie w produkcji kwasu octowego, azotowego.

STALE ¯AROODPORNE
6R35/(8R30)
8R30H 
8R40
8R41
Esshette 1250
4C54
7RE10 
8RE18 
253MA
353MA
Sanicro 31HT
Sanicro 70
Rury do przegrzewaczy w elektrowniach parowych
Do temperatury 850oC
Rury do przegrzewaczy i przegrzewaczy wtórnych w elektrowniach parowych
Gazy zasiarczone, rekuperatory. Do temp. 1100oC w powietrzu
Wysoka odpornosæ na utlenianie. Do temp. 1150oC w powietrzu
Rekuperatory, piece grzewcze do obróbki cieplnej. Do temp.1000oC w powietrzu
Rekuperatory, do temp.1150oC w powietrzu
Rekuperatory, do temp.1175oC w powietrzu
Rury piecowe, wytwarzanie gazów syntetycznych, spalanie w z³o¿u fluidalnym.
Fabryki chlorku winylu (PCW), piece